Teren zamknięty na stacji PKP

W drodze decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej z dn. 24.03.2014 r. na terenie Ogorzelca zostały ustalone tzw. tereny zamknięte, czyli obszar o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa.

Jako teren zamknięty określono działkę nr 109/2 (ok. 8 ha) czyli obszar byłej stacji PKP wraz z odcinkiem torowiska linii nr 308. Ponadto jako teren zamknięty określono działki PKP tworzące linię kolejową nr 308 biegnącą w kierunku Kamiennej Góry (Leszczyniec – ok. 12 ha, Szarocin – ok. 4 ha, Pisarzowice – ok. 16 ha i in.).

Dla terenów zamkniętych, zamiast mapy zasadniczej, sporządza się odrębne mapy zawierające w swojej treści również sieć podziemnego uzbrojenia terenu. Sporządzanie i aktualizowanie tych map oraz ustalanie granic terenów zamkniętych należy do właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych, którzy zawiadamiają Głównego Geodetę Kraju o ustaleniu terenu zamkniętego oraz podają klauzulę tajności informacji dotyczących obiektów znajdujących się na tym terenie. Obecnie obowiązująca ustawy jednoznacznie wyklucza możliwość sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zamkniętych przez organy samorządu terytorialnego, a więc gminę***.

Z reguły do terenów zamkniętych zalicza się m.in.: tereny zajmowane przez obiekty wojskowe, w tym lotniska i poligony, tereny PKP, czy też tereny pozostające w trwałym zarządzie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i inne. Samo pojęcie "zamknięty" nie oznacza, że wyznaczony obszar zostanie ogrodzony bądź w jakiś sposób zamknięty – oznacza tylko tyle, że obowiązuje tam zakaz wstepu, co powinno zostać odpowiednio oznakowane.


***zgodnie ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2010.130.871) od października 2010 r. na tereneach zamkniętych wskazanych przez ministra właściwego ds. transportu zakaz planowania nie obowiązuje – art. 14 ust. 6.

Dziękujemy Pani Oldze Prusinowskiej (Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego Nieruchomości Departament Geodezji i Współpracy z Samorządami przy Polskich Kolejach Państwowych S.A.) za pomoc w sprostowaniu błędu. 


Źródła:

Decyzja nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegaja linie kolejowe, jako terenów zamkniętych, DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Warszawa, 27 marca 2014 r., Poz. 25)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

Facebook Comments

1 Comment to "Teren zamknięty na stacji PKP"

  1. aprzybytek's Gravatar aprzybytek
    31 marca 2014 - 17:52 | Permalink

    Może zrobią polowe lotnisko dla F16 :D

Comments are closed.